Gratis consult Login

Algemene voorwaarden

 

Door: Vishan Jajairam

NVHO – Het NVHO geeft live, onlive (blended learning) en online opleidingen, workshops en masterclasses. Iedere deelnemer aan een evenement, opleiding of workshop van het NVHO stemt in met de bepalingen die hieronder staan.

Annulering van een opleiding, een workshop of masterclass – Annulering is uitsluitend mogelijk tot twee weken voor aanvang van de workshop en uitsluitend een maand voor de trainingen, opleidingen, seminar/event, per email, telefoon of schrijven t.n.v. NVHO, Koningin Julianaplein 10, 2595 AA ‘s-Gravenhage. Hiervoor wordt 10% van het factuurbedrag in rekening gebracht. Het teveel betaalde geld wordt binnen 4 weken bijgeschreven op uw rekening.

Bij annulering binnen twee weken voor aanvang van de workshop of een maand voor het seminar/event of opleiding of bij niet verschijnen op de workshop, seminar of opleiding, bent u het volledige factuurbedrag verschuldigd.

Indien u om welke reden dan ook de workshop of opleiding naar een andere datum wilt omzetten, wordt daarvoor 10% van het factuurbedrag in rekening gebracht.

Annuleren van de onlive opleiding – Annuleren kan altijd voor de 14 dagen wettelijke bedenktijd. Dan krijgt u al het geld terug en verliest u toegang tot het programma. Na 14 dagen bent u het volledige bedrag verschuldigd evenals alle termijnen. De 14 dagen gaan in na aanschaf van het pakket of het moet anders gecommuniceerd zijn.

Annuleren NVHO opleiding/workshop – Als door overmacht een opleiding of workshop niet door kan gaan, zorgt het NVHO voor een passend alternatief voor de deelnemers. Indien de plaats of het tijdstip van een evenement wordt gewijzigd, zorgt het NVHO ervoor dat iedere deelnemer hiervan tijdig op de hoogte wordt gebracht. Gewijzigde evenementen geven nimmer recht op restitutie.

Beelden – Het NVHO kan tijdens evenementen/workshops/opleidingen (hierna genoemd evenementen) foto’s, video’s en geluidsfragmenten maken. Op deze beelden kan een deelnemer herkenbaar zijn. Het NVHO heeft het recht om deze beelden te gebruiken, bijvoorbeeld voor marketingdoeleinden.

Aansprakelijkheid – Het NVHO spant zich in om de evenementen voor iedere deelnemer op een prettige en veilige manier te laten verlopen. Het bezoeken van de evenementen verloopt op eigen risico van de deelnemer. Mocht zich schade hebben voorgedaan tijdens een evenement, dan is het NVHO alleen aansprakelijk voor schade die door opzet of grove schuld van het NVHO is veroorzaakt en ten hoogste voor het bedrag waarvoor het NVHO verzekerd is. Schade die is toegebracht door (ingeschakelde) derden en schade die is ontstaan door het niet opvolgen van aanwijzingen van het NVHO, komen niet voor vergoeding in aanmerking. Ook is het NVHO niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van spullen die de deelnemer meegebracht heeft.

Klachtenprocedure – De medewerkers, coaches en docenten van het NVHO doen hun uiterste best om iedereen zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch zou het kunnen gebeuren dat je ergens niet tevreden over bent of dat je een klacht hebt. Je kunt je dan in eerste instantie telefonisch of schriftelijk wenden tot Vishan Jajairam. Te bereiken via mail, [email protected]

Hij zal je klacht in behandeling nemen, vertrouwelijk behandelen en in ieder geval binnen 2 weken schriftelijk reageren. De medewerkers en betrokkenen van het NVHO zullen hun uiterste best doen om de klacht gezamenlijk in elk geval binnen 4 weken op te lossen. Mocht dit niet gelukt zijn, dan zullen we je daarvan binnen 6 weken op de hoogte stellen. Klachten zullen worden geregistreerd en voor de duur van 2 jaar worden bewaard.

Bent u niet tevreden over het resultaat dan is er de mogelijkheid om u te wenden met uw klacht bij het KTNO

Klachtprocedure KTNO – Het NVHO is aangesloten bij de Stichting Kwaliteit en Toetsing Natuurgerichte Opleidingen (KTNO). Deelnemers aan opleidingen van het NVHO die onvrede hebben met de docent/trainer/opleider/adviseur van het NVHO en bemiddeling niet tot een bevredigend resultaat leidt, kunnen zich wenden tot de Klachtencommissie van het KTNO.

Het oordeel van de Klachtencommissie en beroepsmogelijkheid

De Klachtencommissie komt binnen vier weken na ontvangst van de klacht tot haar oordeel. Dit oordeel is voor ons bindend en eventuele consequenties worden door ons snel afgehandeld.

Contact gegevens KTNO
Postadres Stichting KTNO Grasanjelier 10
5658 GZ Eindhoven
T: 040 8421336
E: [email protected]
W: www.ktno.nl
KTNO is op alle werkdagen bereikbaar tussen 10:00 tot 17:00 uur.

Evenementen – Bij de inschrijving voor een evenement staat omschreven wat een deelnemer van het evenement kan verwachten en wat de bijzondere bepalingen zijn. Een deelnemer mag geen alcohol en/of drugs gebruiken of meebrengen tijdens de evenementen van het NVHO. De deelnemer dient tijdens het bezoeken van evenementen in een goede geestelijke gezondheid te verkeren. Heeft een deelnemer tijdens of voor het evenement hierover twijfels, dan dient de deelnemer zich te melden bij het zorgteam van het NVHO.

Verhindering deelname – Een ticket voor een evenement kan in principe niet worden geannuleerd, tenzij het NVHO voor een evenement een speciale annuleringsregeling heeft opgesteld. Ook biedt het NVHO geen inhaallessen aan voor een deelnemer die een evenement niet heeft bezocht.

Overdragen ticket – Een ticket voor een evenement is naamsgebonden. Dit betekent dat een deelnemer zijn of haar ticket niet aan een ander kan overdragen. Voor eenmalige evenementen biedt het NVHO in sommige gevallen de mogelijkheid om een gekocht ticket over te zetten op een andere naam. Informatie over deze mogelijkheden kan de deelnemer verkrijgen door contact met het NVHO op te nemen.

Wijziging evenement – Als door overmacht een evenement niet door kan gaan, zorgt het NVHO voor een passend alternatief voor de deelnemers. Indien de plaats of het tijdstip van een evenement wordt gewijzigd, zorgt het NVHO ervoor dat iedere deelnemer hiervan tijdig op de hoogte wordt gebracht. Gewijzigde evenementen geven nimmer recht op restitutie.

Materiaal NVHO – Het is een deelnemer van een evenement/workshop/opleiding niet toegestaan om materialen, beelden of de methodiek die de deelnemer in het kader van het evenement worden aangeboden voor commercieel gebruik te verveelvoudigen, bewerken of anderszins te gebruiken, tenzij NVHO hiervoor toestemming heeft gegeven.

 

Close

50% Compleet

Gratis consult

Vul onderstaande gegevens in en we bellen je spoedig terug!